rubicon

A Marshall-terv

Európa újjáépítésének programja
10 perc olvasás

1947-ben in­dí­tot­ták el a Mar­shall-ter­vet, amely a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú utá­ni Eu­ró­pa nagy­sza­bá­sú új­jáépí­té­si prog­ram­ja­ként rög­zült a köz­tu­dat­ban. E ta­nul­mány azt vizs­gál­ja, hogy a Mar­shall-terv mi­lyen sze­re­pet ját­szott Eu­ró­pa gaz­da­sá­gi ket­té­sza­ka­dá­sá­ban. En­nek alap­ján ar­ra a kér­dés­re is vá­laszt ke­res, hogy a terv mennyi­ben vált kü­lön­fé­le szin­tű in­teg­rá­ciós fo­lya­ma­tok ka­ta­li­zá­to­rá­vá a nyu­ga­ti vi­lág, azon be­lül Nyu­gat-­Eu­ró­pa ké­sőb­bi gaz­da­sá­gi fej­lő­dé­sé­ben.

A Mar­shall-terv el­ső meg­kö­ze­lí­tés­ben a má­so­dik vi­lág­há­bo­rú utá­ni idő­szak gaz­da­sá­gi prob­lé­mái­ra adott vá­lasz­nak te­kint­he­tő. Mi­ként a New De­al sem kész, ki­for­rott kon­cep­ció­ként jött lét­re a har­min­cas évek Ame­ri­ká­já­ban, úgy a Mar­shall-terv sem egy­szer­re öl­tött tes­tet, ha­nem hosszabb idő alatt, kü­lön­bö­ző ér­de­kek ere­dő­je­ként ala­kult, for­má­ló­dott ki.

Előzmények

A Mar­shall-terv köz­vet­len kiin­du­ló­pont­ja gaz­da­sá­gi ter­mé­sze­tű prob­lé­ma volt. A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú be­fe­je­zé­sét kö­ve­tően Eu­ró­pa ro­mok­ban he­vert: az ipa­ri és a me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lés mé­lyen a há­bo­rú előt­ti szín­vo­nal alatt volt. Még Nyu­gat-­Eu­ró­pá­ban is hiány volt élel­mi­sze­rek­ből, fű­tő­anya­gok­ból, ipar­cik­kek­ből. A há­bo­rú alatt kény­szer­rel vissza­tar­tott fo­gyasz­tás kö­vet­kez­mé­nye­ként óriási volt a fo­gyasz­tá­si

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.