rubicon

A magyarországi németek internálása

Kollektív felelőségrevonás
7 perc olvasás

A ma­gyaror­szá­gi né­me­tek kol­lek­tív fe­le­lős­ség­re vo­ná­sa – ha­son­lóan a töb­bi kö­zép-ke­let-, dél­ke­let-­eu­ró­pai né­met­hez – 1944 őszén a szov­jet csa­pa­tok elő­re­nyo­mu­lá­sakor a Szov­jetunió kény­szer­mun­ka­tá­bo­rai­ba való de­por­tá­lá­suk­kal vet­te kez­de­tét. A de­por­tá­lást azon­ban éle­sen el kell vá­lasz­ta­nunk at­tól a jog­fosz­tó, jog­kor­lá­to­zó in­téz­ke­dés­so­ro­zat­tól, mely dön­tően a ma­gyar kor­mány kez­de­mé­nye­zé­sé­re 1945 ele­jén in­dult meg és szin­tén a kol­lek­tív bű­nös­ség je­gyé­ben zaj­lott. Eb­be az in­téz­kedés­so­ro­zat­ba il­lesz­ke­dett a ma­gyaror­szá­gi né­me­tek in­ter­ná­lá­sa is.

A ma­gyaror­szá­gi né­me­tek in­ter­ná­lá­sa szo­ro­san össze­füg­gött a föld­re­form­ren­de­let vég­re­haj­tá­sá­val, mi­vel az in­ter­nál­tak és a va­gyon­el­kob­zás­ra ítél­tek kö­re sok eset­ben egy­beesett, és a két fo­lya­mat

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.