rubicon

A „lyukak" országa?

Anglia Nagy Alfréd korában
24 perc olvasás

Heribert Illig az an­gol­szász ko­ra kö­zép­kor­ból is le­ta­gad 300 évet, sőt, Nagy Alf­réd angol királyt Nagy Ká­roly só­go­raként mutatja be, ami azonban té­ve­dés, hi­szen ha ha­mi­sak az írott for­rá­sok, ha nem, mindegyik azt köz­li, hogy Ko­pasz Ká­roly nyu­ga­ti frank ki­rály és császár leá­nya, Ju­dit fe­le­sé­gül ment Æthelwulf wessexi ki­rály­hoz, azaz Alf­réd mos­to­ha­any­ja lett. Sem a só­gor­ság, sem a Nagy Ká­rollyal va­ló kap­cso­lat nem igaz. Illig in­go­vá­nyos te­rü­let­re té­vedt.

Illig az an­gol szak­iro­da­lom­ból Nagy Alf­réd angol király (871–899) te­kin­te­té­ben mindössze egy is­me­ret­ter­jesz­tő mun­kát (Sturdy), il­let­ve egy tu­do­má­nyos igé­nyű mun­kát hasz­nál (A. P. Smyth), mely utób­bit azon­ban az an­gol tör­té­net­írás­ban igen nagy kri­ti­ká­val il­let­nek, szer­ző­je ugyanis min­denáron „for­ra­dal­mi” új­don­sá­go­kat akar ta­lál­ni, s pél­dául Alf­réd sze­re­pét kí­ván­ja ki­seb­bí­te­ni és a vik­to­riá­nus pie­desz­tál­ról le­ta­szí­ta­ni. Ko­moly tu­dó­sok per­sze több he­lyütt cá­fol­ták meg­lá­tá­sait. 

Egy evangélista ábrázolása.Book of Kells, 9. század

Illig for­rá­so­kat nem ol­va­sott, nem lá­tott egy vi­king hajó­te­me­tőt sem, nem

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.