rubicon

A Lusitania megtorpedózása

7 perc olvasás

Az el­ső vi­lág­há­bo­rú kez­de­tén a ten­ge­ri há­bo­rú­ban a ten­ger­alatt­já­rót mint „új fegy­vert” il­le­tően még nem lé­tez­tek sza­bá­lyok és be­ve­té­si stra­té­giák. Ang­lia és Né­metor­szág csu­pán őr­já­ra­to­zás­ra hasz­nál­ta U-­Boot­ja­it az el­len­ség ál­tal el­lenőr­zött ten­ge­ri te­rü­le­te­ken az el­len­sé­ges ha­di­ha­jók fel­de­rí­té­sé­ben. Ha ke­res­ke­del­mi ha­jó­val ta­lál­koz­tak, sa­já­tos sza­bá­lyok sze­rint kel­lett el­jár­niuk. 

Nem­zet­kö­zi jog a ten­ge­re­ken

Ha­di­ha­jók ese­té­ben az volt ér­vé­nyes és si­ke­res mód­szer, hogy egyér­tel­mű azo­no­sí­tás után el kell süllyesz­te­ni az el­len­fe­let. Eh­hez a ten­ger­alatt­já­ró­nak nem kel­lett a fel­szín­re emel­ked­nie. A ha­di­ha­jó víz alat­ti meg­tor­pe­dó­zá­sa meg­fe­lelt a ha­di­jog nem­zet­kö­zi gya­kor­la­tá­nak. Itt a ka­to­nák „ál­la­mi ha­jó­kon” har­col­tak egy­más el­len. Egé­szen más­ként állt a hely­zet, ha pol­gá­ri ke­res­ke­del­mi ha­jók ke­rül­tek az U-­Boo­tok elé. A há­bo­rú kez­de­tén még az 1909. szep­tem­ber 30-án el­fo­ga­dott zsák­mány­szer­zé­si rend ér­vé­nye­sült, ame­lyet a Lu­si­ta­nia 1915. má­jus 7-i meg­tor­pe­dó­zá­sát kö­ve­tően mó­do­sí­tot­tak.

„Őfel­sé­ge (SM) ha­di­ha­jói pa­rancs­no­kai­nak a há­bo­rú alatt a zsák­mány­szer­zé­si rend ér­tel­mé­ben jo­guk van el­len­sé­ges vagy sem­le­ges ke­res­ke­del­mi ha­jó­kat fel­tar­tóz­tat­ni, át­vizs­gál­ni, a szá­muk­ra el­len­sé­ges vagy sem­le­ges ja­va­kat le­fog­lal­ni és ki­vé­te­les eset­ben meg­sem­mi­sí­te­ni. Fegy­ver­szü­net ide­jén e »zsák­mány­szer­zé­si rend« csak ak­kor szü­ne­tel, ha ar­ról ki­fe­je­zet­ten megál­la­po­dás tör­tént. A ke­res­ke­del­mi ha­jók fel­tar­tóz­ta­tá­sá­nak jog­sze­rű­sé­gét, a ja­vak le­fog­la­lá­sát, va­la­mint sem­le­ges ke­res­ke­del­mi ha­jók vagy ra­ko­má­nyaik meg­sem­mi­sí­té­sét ké­sőbb zsák­mány­bí­ró­sá­gi íté­let ál­la­pít­ja meg. A zsák­mány­bí­ró­sá­gi el­já­rást va­la­mely ér­de­kelt kez­de­mé­nye­zé­sé­re ak­kor is le­foly­tat­ják, ha a pa­rancs­nok sa­ját le­fog­la­lá­sát ké­sőbb is­mét felold­ja. A zsák­mány­bí­ró­ság meg­sem­mi­sí­tés ese­tén megítél­he­ti vagy

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.