rubicon

A kormányzói család

24 perc olvasás
Hor­thy Mik­lós­né Purgly Mag­dol­na (1881–1959)

A kor­mány­zó fe­le­sé­ge Kür­tö­sön szü­le­tett 1881. jú­nius 10-én. Ap­ja Purgly Já­nos 1500 hol­das mó­dos kö­zép­bir­to­kos, or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, any­ja Vá­sár­he­lyi Ilo­na volt. Is­ko­lai ta­nul­má­nyait az ara­di leány­ne­ve­lő in­té­zet­ben vé­gez­te. Hor­thy Mik­lós­sal 1899-ben is­mer­ke­dett meg He­jő­bá­bán, a nő­vé­ré­nél tett lá­to­ga­tás so­rán. Két év­vel ké­sőbb, 1901. jú­lius 22-én kö­töt­tek há­zas­sá­got Ara­don. A vő­le­gény re­for­má­tus, a meny­asszony ka­to­li­kus val­lá­sú volt, ez azon­ban nem je­len­tett gon­dot. A Hor­thy csa­lád­ban nem je­lent­kez­tek fe­le­ke­ze­ti el­len­té­tek, a fér­fiak több ge­ne­rá­ció­ra visz­sza­me­nően min­dig ka­to­li­kus nőt vet­tek fe­le­sé­gül. A csa­lád a férj szol­gá­la­ti he­lyé­re, Po­lá­ba köl­tö­zött. Négy gyer­me­kük szü­le­tett: Mag­dol­na (1902–1918), aki 16 éve­sen vör­heny­ben meg­halt, Paulette (1903– 1940), Ist­ván (1904–1942) és Mik­lós (1907–1993). 

Horthy Miklósné. Székely Aladár felvétele

A kor­mány­zó fe­le­sé­ge fia­ta­labb ko­rá­ban élénk tár­sa­sá­gi éle­tet élt. Az 1920-as évek­ben új sze­rep­kö­ré­ben, az ál­lam­fő fe­le­sé­ge­ként szo­li­dan, vissza­fo­got­tan vi­sel­ke­dett, közéle­ti sze­re­pet a kö­te­le­ző rep­re­zen­tá­ción túl nemigen vál­lalt. A csa­lád ké­nye­lem­ben élt, de a fe­les­le­ges fény­űzést ke­rül­ték. A bu­dai Vár 814 szo­bá­já­ból mindössze 9-et fog­lal­tak le, nem a Du­ná­ra né­ző ki­rá­lyi la­kosz­tály­ból, ha­nem a krisz­ti­na­vá­ro­si ol­da­lon lé­vő ven­dég­szo­bák kö­zül. A nyá­ri idő­szak­ban a gö­döl­lői kas­tély­ban lak­tak, az ara­tás kö­rü­li he­te­ket pe­dig „sza­bad­sá­gon” Ken­de­re­sen töl­töt­ték. 

Horthy Miklósné III. Viktor Emánuel olasz király társaságában

Az 1930-as évek­ben a kor­mány­zói csa­lád elő­tér­be ke­rü­lé­sé­vel, pub­li­ci­tá­sá­nak meg­nö­ve­ke­dé­sé­vel Hor­thy Mik­lós­né is mind több közéle­ti felada­tot lá­tott el. Fő­véd­nö­ke volt az 1938-as Eu­cha­risz­ti­kus Vi­lág­kong­resszus­nak. A kor­mány­zó

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.