rubicon

A II. világháború első napjai

4 perc olvasás

Adolf Hit­ler hat­évi fegy­ver­ke­zés után, 1939 nya­rán fel­ké­szült­nek érez­te ma­gát, hogy a Len­gyelor­szág el­le­ni há­bo­rú­val vissza­sze­rez­ze mind­azo­kat a te­rü­le­te­ket, ame­lye­ket az el­ső vi­lág­há­bo­rú után el­ve­szí­tett – s még an­nál töb­bet is. A dik­tá­tor az 1939. au­gusz­tus 23-i szov­jet–né­met pak­tum­mal a tar­so­lyá­ban azt re­mél­te, hogy Nagy-B­ri­tan­nia és Fran­ciaor­szág nem áll majd út­já­ba.

A né­me­tek 1939. szep­tem­ber 1-jei len­gyelor­szá­gi be­vo­nu­lá­sá­val meg­kez­dő­dött há­bo­rú rö­vi­de­sen egész Eu­ró­pát meg­ráz­ta az Észa­ki-sark­tól Gib­ral­tá­rig, de a Csen­des-ó­ceánt és a Föld­kö­zi-ten­gert, Észak-­Af­ri­ka part­jait és az orosz sztyep­pét, va­la­mint az Egye­sült Ál­la­mok part­vi­dé­két sem kí­mél­te. Több mint 55 mil­lió ál­do­za­tot kö­ve­telt, el­kép­zel­he­tet­len nyo­mort és szen­ve­dést zú­dí­tott az em­be­ri­ség­re, s ge­ne­rá­ciók éle­té­re és em­lé­ke­ze­té­re nyom­ta rá bé­lye­gét. Föl­dün­ket pe­dig min­den ko­ráb­bi tör­té­nel­mi ese­mény­nél erő­tel­je­seb­ben meg­vál­toz­tat­ta.

5

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.