rubicon

A hatalom árnyékában

Sebes Gusztáv, az Aranycsapat kapitánya
14 perc olvasás

Fut­ball­ün­nep­re ké­szül a vi­lág. Ráadá­sul a vi­lág­baj­nok­ság szín­he­lye Bra­zí­lia, az az or­szág, ahol va­la­mennyi kis­gye­rek rúg­ja a lab­dát. A sport­ág ra­jon­gói alig vár­ják már, hogy út­já­ra in­dul­jon a lab­da, amely­nek va­rázs­la­tos re­pü­lé­se hosszú ide­je meg­ba­bo­náz­za a hí­veit. Bra­zí­lia em­lé­ke­ze­tes vi­lág­baj­nok­ság­ra ké­szül, és ilyen­kor előve­szik az an­na­le­se­ket, hogy visszaem­lé­kez­hes­se­nek a múlt­ra, amely há­la is­ten­nek – az Arany­csa­pat ré­vén – ben­nün­ket, ma­gya­ro­kat is érint. Pe­reg­je­nek hát alább a so­rok, ame­lyek Pus­ká­sék dicsősé­géről szól­nak, de ezút­tal a csa­pat egy­ko­ri szö­vet­sé­gi ka­pi­tá­nyá­ra, Se­bes Gusz­táv­ra fó­ku­szál­va, sze­mé­lyi­sé­gén ke­resz­tül pró­bál­juk meg ér­zé­kel­tet­ni, mi van az ered­mé­nyek mö­gött.

Se­bes mun­kás­moz­ga­mi múlt­já­ról

Az aláb­bi do­ku­men­tum 1945 ele­jéről szár­ma­zik, s egy 13x16 cen­ti­mé­te­res ke­mény pa­pír­lap­ra gé­pel­ték, ami­kor a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.