rubicon

A francia történelem leghíresebb legendái

3 perc olvasás
Martell Károly állította meg az arab terjeszkedést?

Mar­tell Ká­roly, a fran­kok her­ce­ge és fe­je­del­me va­ló­ban le­győz­te 732-ben Tours és Po­i­tiers kö­zött a His­pá­niá­ból be­tö­rő arab tá­ma­dó­kat. Csak­hogy ez­zel mindössze egy rab­ló­had­já­ra­tot aka­dá­lyo­zott meg. Az ara­bok nem tö­re­ked­tek hó­dí­tás­ra, s 793-ban még vé­gig tud­ták pusz­tí­ta­ni Gal­lia dé­li ré­szét. Meg­gyen­gü­lé­sü­ket nem Mar­tell Ká­roly győ­zel­mé­nek, ha­nem az Arab Bi­ro­dal­mon be­lü­li ha­tal­mi har­cok­nak tu­laj­do­nít­hat­juk.

Hat calais-i polgár készen állt életét feláldozni városáért

1347-ben III. Ed­ward an­gol ki­rály a fran­cia Ca­lais vá­rost ost­ro­mol­ta. A le­gen­da sze­rint csak ak­kor volt haj­lan­dó meg­kí­mél­ni a ka­pi­tu­lá­ló vá­rost, ha hat elő­ke­lő pol­gá­ra da­róc­ban, me­zít­láb, kö­tél­lel a nya­kán átad­ja ne­ki a vá­ros kul­csait. A ki­rály ki akar­ta vé­gez­tet­ni őket, de fe­le­sé­ge ké­ré­sé­re meg­ke­gyel­me­zett ne­kik. Va­ló­já­ban ez egy ősi en­gesz­te­lő szer­tar­tás volt, a pol­gá­rok éle­tét sen­ki sem fe­nye­get­te.

A gallok voltak a franciák ősei?

A fran­ciák óko­ri ősei kö­zött ter­mé­sze­te­sen fel­so­rol­hat­juk a kel­ta gal­lo­kat, de ugyanígy a gö­rög, la­tin, ger­mán, skan­di­náv és baszk ere­de­tű né­pe­ket is. A kö­zép­kor­ban sok

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.