rubicon

A francia–német megbékélés

28 perc olvasás
A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú és a ná­ciz­mus fe­let­ti győ­ze­lem új hely­ze­tet te­rem­tett a fran­cia–né­met kap­cso­la­tok­ban: 1952 után Né­metor­szág vált Fran­ciaor­szág leg­fon­to­sabb gaz­da­sá­gi part­ne­ré­vé, a kul­tu­rá­lis és, ami még újabb, az em­be­ri kap­cso­la­tok (ve­gyes há­zas­sá­gok stb.) je­len­tős fej­lő­dés­nek in­dul­tak az 1960-as évek ele­jé­től, ma pe­dig a két or­szá­got az eu­ró­pai épí­tés haj­tó­ere­jé­nek te­kin­tik. A „szü­le­tett el­len­ség” ki­fe­je­zést fel­vál­tot­ták a „fran­cia–né­met pár” vagy az eu­ró­pai épí­tés „fran­cia–né­met haj­tó­ere­jé­nek” for­du­la­tai.

1870 és 1945 kö­zött a Fran­ciaor­szág és Né­metor­szág kö­zött fe­szü­lő an­ta­go­nisz­ti­kus el­len­té­tet az eu­ró­pai élet egyik alap­té­nyé­nek te­kin­tet­ték, an­nak el­le­né­re, hogy a ja­vu­lás né­hány rö­vid idő­sza­ka is meg­fi­gyel­he­tő volt a két or­szág kap­cso­la­tá­ban. Az „örök el­len­ség” vagy az „Erb­feind” fo­gal­ma, bár nem ál­ta­lá­no­san, mégis ki­ter­jedt mó­don je­len volt a két nép egy­más­ról al­ko­tott íté­le­té­ben.

Örök ellenség vagy érdekpartner

Meg kell ér­te­nünk, hogy eb­ben az el­len­tét­ben, amely a po­li­ti­kán túl a gaz­da­ság és a kul­tú­ra te­rü­le­tét is

Olvassa a teljes cikket INGYENES regisztrációval!

Csatlakozzon több mint 30.000 Rubicon Online olvasóhoz és fedezze fel a történelmet! Ingyenes regisztrációval:

  • Prémium tartalmaink közül hármat ingyen olvashat
  • Korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunk tartalmához
  • Kedvenc cikkeit elmentheti olvasói fiókjába és könyvjelzők segítségével ott folytathatja az olvasást, ahol félbehagyta