rubicon

A francia forradalom gyilkosai

15 perc olvasás

A nagy fran­cia for­ra­da­lom­nak szám­ta­lan ál­do­za­ta volt, mai ér­te­lem­ben vett po­li­ti­kai gyil­kos­ság­ra azon­ban meg­le­he­tő­sen rit­kán ke­rült sor ak­ko­ri­ban. Ta­lán azért, mert – amint oly so­kan megál­la­pí­tot­ták – a po­li­ti­ku­sok gyor­san vál­tot­ták egy­mást a kor­mány­zat élén, egyi­kük­nek sem si­ke­rült tar­tó­sab­ban be­fo­lyá­sa alá von­ni az ese­mé­nye­ket, így meg­gyil­ko­lá­suk­tól sen­ki sem re­mél­he­tett je­len­tő­sebb vál­to­zá­so­kat. Vagy azért, mert a ter­ror, a pol­gár­há­bo­rú és az ál­lam­csí­nyek vi­lá­gá­ban po­li­ti­kai gyil­kos­ság nél­kül is szám­ta­lan mód kí­nál­ko­zott egy-egy ri­vá­lis erő­sza­kos fél­reál­lí­tá­sá­ra.

Bűn­ba­kok

A for­ra­da­lom el­ső évé­nek nép­íté­le­tei csak a ré­gi rend­szer ide­jén kiala­kult, ősi „for­ga­tó­köny­vek” sza­bá­lyait kö­vet­ték. Je­an Ni­co­las fran­cia tör­té­nész ku­ta­tá­si ered­mé­nyei sze­rint mintegy 8500 ki­sebb-na­gyobb lá­zon­gás­ra ke­rült sor Fran­ciaor­szág­ban 1661 és 1789 kö­zött. Ezek leg­gyak­rab­ban az adó­sze­dők kö­ve­te­lő­zé­sei vagy az éle­lmiszer-­vál­sá­gok miatt

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.