rubicon

A francia forradalom és a nők

5 perc olvasás

Köz­tu­dott, hogy a ki­rá­lyi csa­lád Pá­rizs­ba köl­töz­te­té­sé­vel vég­ző­dő ok­tó­be­ri fel­ke­lés a fő­vá­ro­si asszo­nyok meg­moz­du­lá­sá­val kez­dő­dött. De a ki­sebb vá­ro­sok­ból is szám­ta­lan kez­de­mé­nye­zés in­dult ki: Au­na­y­-en-­Po­i­tou asszo­nyai pél­dául 1790 ta­va­szán megala­kí­tot­ták a Nem­ze­ti Ama­zo­nok tes­tü­le­tét. Jú­niu­sban pe­dig egy bizo­nyos Vu­i­gnerias asszony nyílt le­vél­ben kö­ve­tel­te az Al­kot­má­nyo­zó Nemzet­gyű­lés­től, hogy ne ítél­je „örök passzi­vi­tás­ra” az asszo­nyo­kat. Ha egy­szer meg­hir­det­ték az egész em­be­ri nem egyen­lő­sé­gé­nek el­vét, miért ta­gad­ják meg ezt az asszo­nyok­tól?

A fran­cia for­ra­da­lom el­ső évé­ben röp­ira­tok so­ka­sá­ga kö­ve­telt na­gyobb meg­be­csü­lést a nők­nek. A pá­ri­zsi di­vat­árus asz­szo­nyok már a ren­di gyű­lés 1789-es össze­hí­vá­sa előtt han­got ad­tak pa­nasz­fü­ze­tük­ben azon meg­győ­ző­dé­sük­nek, hogy ha ők is rend­sze­re­sen fi­ze­tik az adót a ki­rály­nak, ak­kor ne­kik is jár né­mi kép­vi­se­let. 

Fe­mi­nis­ta agi­tá­ció és ak­ti­vi­tás

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.