rubicon

A fővezér

13 perc olvasás
Az Oszt­rák–Ma­gyar Mo­nar­chia ve­re­sé­ge kö­vet­kez­té­ben szétesett a bi­ro­da­lom, el­vesz­tet­te ten­ge­rét s ve­le együtt flot­tá­ját, a Csá­szá­ri és Ki­rá­lyi Ha­di­ten­ge­ré­sze­tet. IV. Ká­roly uta­sí­tására Hor­thy átadta a flot­tát a dél­szláv, tény­le­ge­sen a hor­vát nem­ze­ti ta­nács­nak. „Úgy lát­szott, hogy az én pá­lya­fu­tá­som is vé­get ért” – em­lé­ke­zett Hor­thy, aki­nek felaján­lott szol­gá­la­tai­ra nem tar­tott igényt Ká­ro­lyi Mi­hály kor­má­nya. Ci­vil­be öl­tö­zött te­hát, és ha­zauta­zott Ken­de­res­re. 50 éves volt, jö­vő­jét tel­je­sen re­mény­te­len­nek lát­ta. Ha­ma­ro­san azon­ban vál­to­zott a hely­zet.

A for­ra­dal­mak el­len szer­vez­ke­dő mér­sé­kelt és ra­di­ká­lis po­li­ti­ku­sok, ka­to­na­tisz­tek az an­tant­missziók szék­he­lyén, Bécs­ben, va­la­mint a fran­ciák meg­száll­ta Sze­ge­den ko­mo­lyabb szer­vez­ke­dés­be kezd­tek. 1919. áp­ri­lis 12-én Bécs­ben Beth­len Ist­ván gróf ve­ze­té­sé­vel megala­kí­tot­ták az An­ti­bol­se­vis­ta Co­mi­tét (ABC), majd áp­ri­lis 25-én Sze­ge­den ha­son­ló szer­ve­ze­tet

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.