rubicon

A forradalom kis köztársaságai

Helyi önigazgatás 1956-ban
23 perc olvasás

Az 1956-os for­ra­da­lom ide­jén sok he­lyütt kí­sér­le­tet tet­tek a de­mok­ra­ti­kus he­lyi önigaz­ga­tás meg­va­ló­sí­tá­sá­ra: kü­lön­bö­ző for­ra­dal­mi szer­vek vet­ték át te­le­pü­lé­sük irá­nyí­tá­sát. Mint megannyi kis de­mok­ra­ti­kus köz­tár­sa­ság lé­te­zett egy­más mel­lett – ha csak rö­vid idő­re is, nem­rit­kán mindössze na­pok­ra – sok száz te­le­pü­lés. A ha­ta­lom­gya­kor­lás me­cha­niz­mu­sa leegy­sze­rű­sö­dött. Meg­szűnt az ad­di­gi hie­rar­chi­kus irá­nyí­tás, a leg­több he­lyen egy­szer­re bom­lott fel a he­lyi párt- és ál­la­mi ap­pa­rá­tus. A ke­let­ke­zett űrt szin­te azon­nal ki­töl­töt­ték a nép spon­tán vá­lasz­tott irá­nyí­tó szer­vei, me­lyek élé­re leg­több­ször hoz­záér­tő, te­kin­té­lyes em­be­rek ke­rül­tek. A bom­lást nem káosz, ha­nem szer­ve­zett­ség, éssze­rű rend kö­vet­te.

A ré­gi ha­ta­lom át­ren­de­ző­dé­se a vá­ro­sok­ban és a fal­vak­ban más-más idő­ben zaj­lott. Az új, for­ra­dal­mi szer­vek­nek meg­vol­tak a te­le­pü­lés­tí­pu­sok és a he­lyi ha­gyo­má­nyok sze­rin­ti jel­leg­ze­tes­sé­gei. A no­vem­ber 4-ére kiala­kult he­lyi ha­tal­mi vi­szo­nyok –sok he­lyütt mó­do­sul­va – ja­nuá­rig fenn­ma­rad­tak. A for­ra­da­lom alatt vá­lasz­tot­tak szá­mos eset­ben együtt te­vé­keny­ked­tek a Ká­dá­rék ál­tal a ha­ta­lom­ba vissza­he­lye­zett ré­gi ta­ná­csi ve­ze­tők­kel.

Megala­ku­lá­suk

Azo­kon a te­le­pü­lé­se­ken, ahol pár­hu­za­mo­san mű­kö­dött a he­lyi (vá­ro­si, köz­sé­gi), va­la­mint a

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.