rubicon

A fejedelem a szépirodalom tükrében

18 perc olvasás
A nem­ze­ti tör­té­ne­lem ki­ma­gas­ló hő­sei­nek min­dig szim­bo­li­kus szerep (is) jut: olyan sors­pél­dá­za­to­kat, olyan ér­té­ke­ket, olyan tör­té­nel­mi stra­té­giá­kat mu­tat­nak fel, ame­lyek nagy­mér­ték­ben be­fo­lyá­sol­ják egy na­gyobb em­be­ri kö­zös­ség (egy nem­zet) ön­ma­gá­ról kiala­kí­tott ké­pét, önazo­nos­ság­tu­da­tát és tö­rek­vé­seit. A nagy nem­ze­ti nar­ra­tí­vá­kat, min­de­nekelőtt a kö­zép- és ke­let-­eu­ró­pai ré­giók­ban, több­nyi­re nem a tör­té­net­tu­do­mány vagy a po­li­to­ló­gia, in­kább a szé­pi­ro­da­lom ala­kít­ja ki.

A nem­ze­ti tör­té­ne­lem ki­ma­gas­ló hő­sei­nek min­den kul­tú­rá­ban iden­ti­tás­for­má­ló sze­re­pük és ha­tá­suk van, alak­juk be­le van sző­ve ab­ba a men­tá­lis rend­szer­be, ame­lyet a „ha­gyo­má­nyos” tör­té­ne­lem­szem­lé­let tör­té­nel­mi tu­dat­nak, nem­ze­ti tu­dat­nak, a poszt­mo­dern fel­fo­gás (ne­ve­ze­te­sen a fran­cia Je­an-F­rançois Lyo­tart) pe­dig „nagy nar­ra­tí­vá­nak” ne­vez. Ezek a „nagy nar­ra­tí­vák” egy­szer­s­mind tör­té­nel­mi

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.