rubicon

A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka

8 perc olvasás

Ko­runk ál­ta­lá­nos jel­lem­ző­je, hogy ko­moly szak­tu­dó­sok mun­ká­ját és a tu­do­má­nyok sok­szor év­szá­za­dos ered­mé­nyeit el nem is­mert és az ese­tek több­sé­gé­ben hoz­zá nem ér­tő mű­ked­ve­lők meg­kér­dő­je­le­zik, vi­tat­ják.[1] Heribert Illig csil­la­gá­sza­ti-kro­no­ló­giai ér­ve­lé­se rend­kí­vül in­ga­tag. 

A hi­po­té­zis kro­no­ló­giai alap­jai

Heribert Illig hi­po­té­zi­sé­nek alapja az, hogy a gre­go­rián nap­tár­re­form so­rán csak 10 na­pot iga­zí­tot­tak a nap­tár­ban. Mi­vel a ju­li­án ­nap­tár­ban kb. 128 év alatt ke­let­ke­zik egy­na­pos el­csú­szás, Illig így kö­vet­kez­tet: „Ha an­no, 1582-ben Ger­gely pá­pá­nak 13 he­lyett csak 10 he­lyes­bí­tő nap volt szük­sé­ges a nap­éj­egyen­lő­ség új­bó­li már­cius 21-hez, il­let­ve szep­tem­ber 23-hoz kö­té­sé­hez, ak­kor csak 10x128,2=1282 év tel­he­tett el a két nap­tár­re­form kö­zött – ha 1627 év lett vol­na a két al­ko­tó kö­zött, ak­kor Ger­gely­nek 13 na­pot kel­lett vol­na tö­röl­nie” (308. o.). [2]  A szer­ző fi­gyel­mét nem ke­rü­li el az a tény, hogy a ni­ce­ai zsi­nat mó­do­sí­tá­sa a nap­tár hi­bá­já­nak két prob­lé­má­ja kö­zül az egyi­ket megol­dot­ta, ne­ve­ze­te­sen a Cae­sar ko­rá­tól ad­dig­ra már 3 na­pot hát­rált ta­va­szi nap­éj­egyen­lő­sé­get már­cius 21-ére rög­zí­tet­te. Ez nyil­ván megol­da­ná a kér­dést, hi­szen a zsi­nat és Ger­gely pápa pon­ti­fi­ká­tu­sa kö­zött csak 10 na­pot hát­rált a nap­éj­egyen­lő­ség, így ha a zsi­na­ti idő­pont­hoz akart a pápa vissza­tér­ni, 10 na­pot kel­lett kor­ri­gál­nia. Ez pe­dig nyil­ván­va­ló, hi­szen a mos­ta­ni gre­go­rián nap­tár­ban a nap­éj­egyen­lő­ség már­cius 20/21-ére esik. Ha Ger­gely pápa a cae­sa­ri nap­éj­egyen­lő­ség idő­pont­já­hoz óhaj­tott vol­na vissza­tér­ni, ak­kor 13 na­pot kel­lett vol­na kor­ri­gál­nia a nap­tár­ban. Ez a va­ló­di ma­gya­rá­zat, mely rend­kí­vül egy­sze­rű és ért­he­tő. Ám a szer­ző ezt nem fo­gad­ja el, mert „még lé­tez­nek a zsi­nat­ról ak­ta­má­so­la­tok, de be­lő­lük nem ve­he­tő ki uta­lás egy nap­tár­re­form­ra” (316. o.). Azaz a szer­ző azt ál­lít­ja, hogy mi­vel nin­cse­nek fenn­ma­radt ada­tok ar­ra néz­ve, hogy a ni­ce­ai zsi­nat a nap­éj­egyen­lő­ség nap­ját már­cius 21-ére rög­zí­tet­te, az nem is tör­tént meg, te­hát el­lenér­vün­ket, il­let­ve ma­gya­rá­za­tun­kat ig­no­rál­ja. Itt csak a cím­re uta­lunk: a bi­zo­nyí­ték hiá­nya nem a hiány bi­zo­nyí­té­ka.

Sőt, egé­szen odáig el­megy, hogy

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.