rubicon

1968 előtt és után. A német diákmozgalom legjobb évei

Dutschke, Meinhof, Marcuse
6 perc olvasás

’68 Nyu­gat-­Né­metor­szá­got sem hagy­ta érin­tet­le­nül: tün­te­tők és víz­ágyúk, egye­te­mis­ták és mé­dia­bi­ro­dal­mak össze­csa­pá­sait me­rény­le­tek és ha­tó­sá­gi gaz­tet­tek tar­kí­tot­ták. De a né­met új­ba­lol­dal hős­ko­ra jó­val ko­ráb­ban kez­dő­dött, és sok­kal ké­sőbb ért vé­get, mint az 1968-as esz­ten­dő. Né­metor­szág 20. szá­za­di tör­té­ne­tét a II. vi­lág­há­bo­rú­hoz vi­szo­nyít­va le­het csak megér­te­ni. A há­bo­rú után a Né­met Szö­vet­sé­gi Köz­tár­sa­ság ba­lol­da­li­jai a ná­ci­ura­lom­ra adott vá­la­szok men­tén kezd­tek új­já­szer­ve­ződ­ni. A Né­metor­szág­ban ha­gyo­má­nyo­san erős szo­ciál­de­mok­ra­ták, akik a ná­ci­ura­lom ide­jén is ki­vet­ték ré­szü­ket az el­lenál­lás­ból, több irány­ból tűz alá vet­ték a fris­sen ala­kult új köz­tár­sa­sá­got.

Ná­ci­va­dá­szat

Az új­jáépí­tés el­ső pár éve után megin­dult a haj­tó­va­dá­szat az ap­pa­rá­tus­ban ma­radt egy­ko­ri

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.