rubicon

1956 katonai mérlege

A magyar és a szovjet fegyveres erők a forradalomban
19 perc olvasás

Az­zal egy idő­ben, hogy a tün­te­tők le­dön­töt­ték a Sztá­lin-szob­rot, s a rá­dió épü­le­tét vé­dő ál­lam­vé­del­mi erők az ak­kor még fegy­ver­te­len tün­te­tők­re tü­zet nyi­tot­tak, Gerő Er­nő és Hrus­csov egyez­te­té­sé­nek ered­mé­nye­képp a Ma­gyaror­szá­gon ál­lo­má­so­zó szov­jet csa­pa­tok fő­erői megin­dul­tak Bu­da­pest fe­lé. A szov­jet beavat­ko­zás ké­ré­sé­nek, el­fo­ga­dá­sá­nak, tu­do­má­sul­vé­te­lé­nek alap­ve­tő okai kö­zé a Ma­gyar Nép­had­se­reg al­kal­maz­ha­tó­sá­gá­val, meg­bíz­ha­tó­sá­gá­val kap­cso­la­tos ké­te­lyek tar­toz­tak. A po­li­ti­kai ve­ze­tés egy­sé­ges volt annak megítélésében, hogy a fegy­ve­res el­lenál­lást a szov­jet csa­pa­tok­ra tá­masz­kod­va lehet meg­törni.

A Ma­gyar Nép­köz­tár­sa­ság fegy­ve­res erői kö­zé a vizs­gált idő­szak­ban a Ma­gyar Nép­had­se­reg és a Belügy­mi­nisz­té­rium ál­tal felügyelt és irá­nyí­tott Ha­tár­őr­ség tar­to­zott. A BM alá­ren­delt­sé­gé­be a Ha­tár­őr­sé­gen kí­vül – mint fegy­ve­res tes­tü­le­tek – az ál­lam­vé­de­lem köz­pon­ti és terü­le­ti szer­vei, az ugyan­csak ál­lam­vé­del­mi szerv­nek mi­nő­sü­lő Bel­ső Kar­ha­ta­lom, va­la­mint a rend­őr­ség, a bün­te­tés-vég­re­haj­tás or­szá­gos szer­ve­ze­te, a tűz­ren­dé­szet és a lég­ol­ta­lom tar­toz­tak. A Ma­gyaror­szá­gon ál­lo­más­ozó szov­jet Kü­lön­le­ges Had­test ál­lo­má­nyá­ba ket­tő – a 2. és 17. – gé­pe­sí­tett gár­da­ha­dosz­tály, a 195. va­dász­re­pü­lő, a 177. bom­bá­zó­re­pü­lő had­osz­tály, a 20. pon­to­nos hi­dász­ez­red, va­la­mint lég­vé­del­mi, fegy­ver­ne­mi és más szak­csa­pa­tok

Próbálja ki a Rubicon Online-t mindössze 200 Ft-ért, és olvassa a teljes cikket, hirdetések nélkül!

Előfizetőként korlátlan hozzáférést kap minden történelmi tartalmunkhoz:

  • A legújabb Rubicon-lapszámok
  • Több mint 370 korábbi lapszámunk tartalma
  • Rubicon Online rovatok cikkei
  • Hirdetésmentes olvasó felület
  • Kedvenc cikkek elmentése, könyvjelzők

Az első hónap csak 200 Ft-ba kerül. Próbálja ki!

Már előfizetőnk? Ha már regisztrált a Rubicon Online-on, kattintson ide: BELÉPÉS. Ha még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, kattintson ide: REGISZTRÁCIÓ.