rubicon

Te­me­tet­len hol­tak

Új­ra­te­me­tés, 1989
22 perc olvasás

1989 nya­ra te­me­té­sek éva­da volt Ma­gyaror­szá­gon. A de­mok­ra­ti­kus át­me­net kulcs­évé­ben több­ször is száz­ez­res tö­meg gyűlt össze Bu­da­pest köz­te­rein: elő­ször már­cius 15-én, utol­já­ra ok­tó­ber 23-án es­te. Mind­két­szer tör­té­nel­mi ese­mé­nyek év­for­du­ló­ján. Már­cius­ban a Sza­bad­ság tér­re vo­nu­ló tö­meg a már épp­hogy lé­te­ző Ká­dár-rend­szer el­len, a de­mok­ra­ti­kus átala­ku­lás prog­ram­jáért tün­te­tett. Ok­tó­ber­ben a Kos­suth té­ren az 1956-os, le­vert de­mok­ra­ti­kus átala­kí­tá­si kí­sér­let em­lé­két idéz­ték fel – ak­kor, ami­kor már áll­tak az új ma­gyar de­mok­rá­cia épü­le­té­nek fő tar­tó­pil­lé­rei. A két ese­mény kö­zött két te­me­tés­re, egy­ben két sa­já­tos tö­meg­de­monst­rá­ció­ra ke­rült sor. Jú­nius 16-án a kom­mu­nis­ta ve­ze­tés ál­tal har­minc­egy év­vel ko­ráb­ban ki­vég­zett 1956-os mi­nisz­ter­el­nö­köt, Nagy Im­rét és tár­sait ra­va­ta­loz­ták fel a Hő­sök te­rén. Jú­lius 13–14-én pe­dig két na­pon ke­resz­tül bú­csúz­tat­ták a jú­lius 6-án el­hunyt kom­mu­nis­ta párt­ve­ze­tőt, Ká­dár Já­nost. A két ese­mény egy le­zá­ru­ló kor­szak vé­gét jel­ké­pez­te, a ma­gyaror­szá­gi szov­jet tí­pu­sú rend­szer posztsz­tá­li­ni kor­sza­ká­nak te­me­té­sei voltak. Ez az írás Nagy Im­re új­ra­te­me­té­sé­nek előz­mé­nyei­vel és le­fo­lyá­sá­val fog­lal­ko­zik.

Az

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.