rubicon

Leonardo da Vinci

Egy rejtélyes polihisztor
21 perc olvasás

Leonardo da Vincit ma szinte kivétel nélkül mindenki az emberiség nagyjai közé sorolja. Vajon honnan merítette irigylésre méltó képességeit? Festő, szobrász, építész, mérnök, természetbúvár – senki más nem testesíti meg úgy az univerzális ember, a mindenre kiterjedően képzett, minden iránt érdeklődő ember reneszánsz eszméjét, mint ő, egy parasztlány házasságon kívül született fia. Az Utolsó vacsora alkotója sok tekintetben mégis rejtély az utókor előtt. Legtöbb alkotása és találmánya befejezetlen maradt. És senki sem tudja pontosan – csak gyanítják – hogy egy szakállas öregembert ábrázoló rajza önarckép-e.

Csu­pán nyolc be­fe­je­zett fest­mény ma­radt fenn, amely biz­ton­ság­gal Leo­nar­dó­tól szár­ma­zik. En­nek el­le­né­re – vagy ta­lán ép­pen ezért – az Utol­só va­cso­ra és a Mo­na Li­sa al­ko­tó­ja mégis zse­ni­nek szá­mít, min­den idők egyik leg­je­len­tő­sebb mű­vé­szé­nek. Elő­for­dul­hat, hogy ép­pen ez a fan­tasz­ti­kus, mér­ték­te­len, fel­fog­ha­tat­lan ele­me az ő vi­sel­ke­dé­sé­nek, ami a ko­ro­kon átíve­lő cso­dá­la­tot ki­vált­ja.

Leo­nar­do da Vin­ci

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.