rubicon

A magyar arisztokrácia és a szélsőjobboldal a Horthy-korszakban

17 perc olvasás

A ma­gyaror­szá­gi arisz­tok­rá­cia közéle­ti rep­re­zen­tá­ció­ja még a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött is igen je­len­tős volt. Túl­nyo­mó több­sé­gük vi­lág­né­ze­tét és po­li­ti­kai fel­fo­gá­sát kon­zer­va­ti­viz­mus jel­le­mez­te; a szél­ső­jobb­ol­da­li moz­gal­mak­ban mindössze fél tu­cat arisz­tok­ra­ta vett részt. A zsi­dó ere­de­tű ipar­bá­rók ki­vé­te­lé­vel ezek kö­zött a ma­gyaror­szá­gi arisz­tok­rá­cia mindegyik al­cso­port­ja kép­vi­sel­tet­te ma­gát: a tör­té­nel­mi ma­gyar csa­lá­dok éppúgy, mint az ide­gen ere­de­tű, újon­nan fő­rang­gá emelt bá­rók, a du­nán­tú­liak csakúgy, mint az er­dé­lyiek, s a gaz­da­gok éppúgy, mint a sze­gé­nyek. Az a his­to­riog­rá­fiá­ból is­mert ál­lí­tás te­hát, mely sze­rint a szél­ső­jobb­ol­da­li moz­gal­mak­hoz jel­lem­zően az el­sze­gé­nye­dett és dek­lasszá­ló­dott arisz­tok­ra­ták csat­la­koz­tak vol­na, nem tel­je­sen áll­ja meg a he­lyét.

Regisztráljon és olvassa a teljes cikket!

Ingyenes regisztrációval korlátlan hozzáférést kap Kalendárium rovatunkhoz, és prémium tartalmaink közül 3-at olvashat
a Rubicon Online-on.